Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда ( ЗООС) е разработен във връзка с транспониране на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2014/52/ЕС).

С предложените изменения и допълнения се осигурява по-голяма ефективност на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите на инвестиционни предложения и за всички заинтересовани физически и юридически лица. Оптимизира се процедурата по ОВОС, което ще допринесе от една страна за облекчаване и ускоряване на цялостния инвестиционен процес, до намаляване на регулаторната и административна тежест и подобряване на бизнес средата в България, а от друга – повишаване на информираността и възможността за участие на всички заинтересовани лица. Актуализират се критериите за преценка необходимостта от ОВОС и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-високо качество на подготовка и оценка на документацията по ОВОС с включване на риска от големи аварии и бедствия, и климатичните промени, през различните фази на инвестиционните предложения в т.ч. и при извеждане от експлоатация.

С преходни и заключителни разпоредби на предложения законопроект се изменят и допълват:

  • Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с който се транспонира част от Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации; актуализират се и се прецизират разпоредбите по отношение на флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой, във връзка с влезли в сила нови регламенти за изпълнение на Комисията, съгласно чл.10 (12) на Регламент (ЕС) № 517/2014, които отменят съответно Регламент (ЕО) № 303/2008 и Регламент (ЕО) № 305/2008; влязла в сила пълна забрана за употреба на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и нова терминология, въведена в митническото законодателство, както и терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници.
  • Закона за защита от шум в околната среда с цел прецизиране на сроковете за разработване/актуализиране и одобряване на стратегически шумови карти и планове за действие, във връзка с предстоящия краен срок (30 юни 2017 г.), съгласно Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда.
  • Закона за водите, като се осигурява координирана процедура за оценка на въздействието върху околната среда и оценка за влошаване на състоянието на водите; прецизиране на разпоредби, свързани с регламентиране на контрола върху водите; съгласуване на процедурите по издаване на разрешителни за водовземане от подземни води и за заустване на отпадъчни води, и създаване на алтернатива на ликвидацията на изградени в нарушение на закона съоръжения за подземни води.
  • Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с което се прецизират текстове във връзка с разпоредби, които вече не са приложими, отнасящи се до старата система за класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси; разпоредби, свързани с електронно подаване на докладването по член 10 от Регламент (EC) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, както и текстове, отнасящи се до контрола по прилагането на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: mgandzhova@moew.government.bg

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини