Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотиви към него

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотиви към него

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са в изпълнение на мерките предвидени в „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърден с Решение № 617/12.08.2015 г. на Министерския съвет“, приет с Решение № 411/19.05.2016 г. на Министерския съвет.

Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повиши отговорността на общинските администрации и административния контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Със законопроекта се предвижда и отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите.

Прочети повече