Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законопроектът има за цел намаляване на административната тежест и създаване на по-добри възможности за организация на работния процес в предприятията и защита на трудовите права на работниците и служителите.

Законопроектът предвижда, създаване на възможност за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид, с което се изпълнява и една от мерките, определени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на МС от 12 август 2015 г. В тази връзка се предвижда допълнение на чл. 128б от Кодекса на труда (КТ), с което се дава възможност, работодателят да създава и съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Това ще доведе до намаляване на разходите за тяхното създаване, обработка и съхранение от една страна, а от друга – ще ускори процесите на обмен на документи в предприятието. С оглед осигуряване защита на информацията и създаване на правила за реализиране на тази възможност, Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие.

За преодоляване на установените негативни последици от наложилата се практика, с решение на Министерския съвет ежегодно да се разместват почивните дни през годината, се предлага промяна на разпоредбата на чл. 154 от КТ. Практиката показва, че ефектите от т. нар. „сливане на празници“ са противоречиви и по-скоро негативни:

– нарушава се комуникацията в реално време между бизнеса, институциите и др. партньори в чужбина, тъй като почивните дни по календар се разминават в различните държави;

– нарушава се работата на финансовите институции и се забавят плащания;

– в сферите, в които трябва да се осигури непрекъснатост на трудовия процес, като транспорт, здравеопазване, търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки и др., разходите за работна заплата се увеличават поради увеличеното заплащане за работа в дни, обявени за почивни;

– в производството, увеличените разходи за труд рефлектират върху себестойността на продукцията;

– наблюдава се нерегламентирано полагане на извънреден труд;

– намалява се продължителността на седмичната почивка – един вместо два дни, когато се отработва съботата, което води до по-слаба ефективност и производителност на работната сила, допълнително натоварване, преумора в отделни моменти и стрес на работното място.

Предложената промяна в КТ има за цел, освен преодоляването на посочените недостатъци от разместването на почивните дни, да гарантира равен брой на работните дни през всяка календарна година и избягване на работата в събота. С новата ал. 2 на чл. 154 от КТ се предлага промяна при ползването на празничните дни, в случаите когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и неделя. При тези хипотези е предвидено, че първите работни дни след тях са неприсъствени.

Прочети повече

Posted in Новини