Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Европейската комисия във връзка с нейните правомощия е извършила преглед на приложимото национално законодателство, свързано с  транспониране и прилагане на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива 2004/49/ЕО). Генералния секретариат на Европейската комисия с Допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382 ни информира за стартирала процедура за нарушение № 2013/2076 по отношение неизпълнение на задължението на Република България за правилно транспониране на посочената по-горе Директива.

С писмо от 29 април 2016 г. Европейската комисия изразява допълнителни опасения, възникнали след нов преглед на българското законодателство. В своите писма Комисията обръща внимание на Република България, че с Директива 2004/49/ЕО се разпределят роли и отговорности на заинтересованите страни от железопътния сектор по отношение на безопасността с оглед да не се припокриват или да си противоречат една с друга.

С предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, в Глава шеста „б“ „Безопасност и разследване“, Раздел II „Разследване на железопътни произшествия и инциденти“, в Глава седма „Контрол“ и в Глава осма „Административнонаказателни разпоредби“ на Закона за железопътния транспорт се предлагат изменения, с които се цели отстраняване на констатираните несъответствия от Европейската комисия, привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и прекратяване на наказателната процедура.

С направените промени в чл. 115и, ал. 3, чл. 115к, ал. 7 и чл. 115л се разграничават задълженията на отделните заинтересовани страни и се транспонира разписаното в приложение Ш, параграф 2, буква з) от Директива 2004/49/ЕО, изискване основните елементи на системите за управление на безопасността на железопътните предприятия и управителите на инфраструктури да включват процедури, които да гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни събития се докладват, разследват, анализират и се вземат необходимите превантивни мерки.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ като национален орган по безопасността изпълнява дейности и има отговорности по регулиране и упражняване на надзор върху безопасността в железопътния транспорт. Разследващите органи (в Република България дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията) се създават за разследване на тежки произшествия с цел предотвратяване на последващи такива и подобрение на безопасността в железопътния транспорт. Управителят на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия, като основни участници в железопътната система, следва да носят своята отговорност за безопасността на системата в съответната ѝ част, включително и по отношение на разследване на произшествия и инциденти и предприемане на дейности по избягване на такива събития и подобряване нивото на безопасността.

С промените в чл. 116, ал. 2 се възлага на  Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в качеството й на Национален  орган по безопасността да извършва контрол върху структурите по безопасност на жп предприятията и управителя на инфраструктурата, които ще извършват разследване на произшествия и инциденти.

С промяната на чл 128 се дава възможност при неизпълнение на разписаните процедури за разследване на произшествия и инциденти да се налагат предвидените в този член санкции на жп предприятия и управителя на инфраструктурата.

След приемане на промените в Закона за железопътния транспорт ще се направят съответните промени и в Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., посл. изм., бр. 58 от 31.07.2015 г.).

Проектът на закон, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Съгласно изразената официална позиция, българската страна се е ангажирала проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт  да бъде одобрен от Министерския съвет и приет от Народното събрание до средата на месец октомври 2016 г. Предвид изтичането на посочения срок, е необходимо спешно приемане на предложените промени. В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си,  е определен на 14 дни.

Прочети повече

Posted in Новини