Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г., ДВ, бр. 95 от 2015 г. и ДВ, бр. 97 от 2016 г., съгласно която Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.

Отговорна дирекция:  Дирекция „Данъчна политика“
E-mail:  taxpolicy@minfin.bg

Прочети повече

Posted in Новини