Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз за въвеждане на мерки за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) № 531/2012), последно изменен с Регламент (ЕС) № 2017/920 от 17 май 2017 година.

Необходимостта за изменение на закона произтича от влизането в сила от 15 юни 2017 г. на разпоредби от Регламент (ЕС) № 531/2012, въведени с изменението му с Регламент № 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. С чл. 10 от Регламент № 2015/2120 действието на част от новите разпоредби на Регламент (ЕС) № 531/2012 беше поставено под отлагателно условие – приемането и приложимостта на законодателния акт за изменение на цените за роуминг на едро, който трябваше да бъде приет въз основа на предложението, посочено в чл. 19, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 г.

Предложенията за промени в Закона за електронните съобщения са свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции” от Регламент (ЕС) № 531/2012. Член 18 от Регламент (ЕС) № 531/2012 урежда задължение за държавите членки на Европейския съюз да определят система от санкции, приложими при нарушаването на регламента и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Санкциите за нарушения на влезлите в сила преди 15 юни 2017 г. и действащи и към момента норми на Регламент (ЕС) № 531/2012 са предвидени в чл. 3346 от закона. В посочената норма не фигурират санкции за нарушения на чл. 6а и чл. 6б от Регламент (ЕС) № 531/2012, които са в сила от 15 юни 2017 г. Също така, в чл. 3346 не фигурира санкция за нарушение на акта за изпълнение по чл. 6г от Регламент (ЕС) № 531/2012, уреждащ правилата за прилагане на политиката за справедливо ползване. Не е предвидена и санкция за предоставянето на невярна информация по чл. 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012, в сила от 15 юни 2017 г. За тази цел, в проекта са предвидени санкции за нарушения на посочените норми, отговарящи на изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

Със санкцията, предложена с § 1 от проекта, следва да се гарантира, че при кандидатстване за разрешение за прилагане на надценки по чл. 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012 предприятията не предоставят невярна информация, с цел получаването на разрешение за налагане на надценки за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно.

В § 2 от проекта е предвидена санкция за предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в Регламент (ЕС) № 531/2012, за неизпълнение на чл. 6а от регламента. В посочения член на Регламент (ЕС) № 531/2012 е предвидено премахване на надценките на дребно за роуминг, считано от 15 юни 2017 г. След тази дата доставчиците на роуминг нямат право да налагат никаква надценка в допълнение на националната цена на дребно на роуминг клиенти в която и да е държава членка на Европейския съюз за изходящо или входящо регулирано роуминг повикване, за изпратено регулирано SMS съобщение при роуминг и за използвани регулирани услуги за роуминг на данни, включително MMS съобщения, нито каквато и да е обща такса за активиране на крайно устройство или услуга за ползване в чужбина.

На следващо място, с висока степен на обществена опасност е и неизпълнението на задълженията по чл. 6б от Регламент (ЕС) № 531/2012 и на правилата относно прилагането на политиката за справедливо ползване, уредени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286).

За горепосочените нарушения следва да бъдат определени високи по размер санкции, тъй като всяко неизпълнение пряко засяга целите по чл. 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за постигането на които е приет регламентът. С неспазването на изискванията на регламента биха били засегнати общоевропейски ценности, включително свободите на движение, правата на потребителите и конкуренцията.

Предложените санкции са ефективни и възпиращи. Със същите ще се осигурят гаранции за спазването на Регламент (ЕС) № 531/2012. Санкциите ще способстват за постигане на целите на регламента за установяване на единен вътрешен пазар на мобилните съобщителни услуги чрез премахване на разликите между националните цени и цените за роуминг, намаляване на цените за роуминг клиентите и повишаване на конкуренцията на пазара.

Предложените санкции, също така, имат за цел да съдействат за установяване функционирането на вътрешния пазар в Европейския съюз като пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини