Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в обхвата на законодателството по опазване на околната среда, в резултат на което са идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест чрез:

  • намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат изискани по служебен път,
  • опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации,
  • намаляване на срокове по процедури,
  • оптимизиране на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на процедурите,
  • премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда.

В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени предложения за промени и в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и други нормативни актове.

Прочети повече

Posted in Новини