Новини

Проект на Закон за изменение и допълнения на Гражданския процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнения на Гражданския процесуален кодекс

С предложения законопроект се предвижда изменение в част седма на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз“ във връзка с прилагането на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (Регламент (ЕС) № 2015/2421). На 01.08.2014 г. за Република България влезе в сила Конвенцията от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Във връзка с необходимостта от създаване на вътрешни процесуални правила по приложение на конвенцията е предложено изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, с което се предвижда създаването на част осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на международни договори” с глава шестдесета „Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството“ .

Прочети повече

Posted in Новини