Uncategorized

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на: • Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127/39 от 29 април 2014 г.). Доколкото получаването на облаги е един от основните мотиви за осъществяване на престъпна дейност, то лишаването на извършителите на престъпления от възможността да разполагат с генерираната от тази дейност незаконна печалба има силен възпиращ ефект и представлява много ефективен механизъм за противодействие на престъпността. Отнемането на активите, придобити от престъпна дейност, осигурява и средства, които могат да бъдат инвестирани в правоприлагането, в инициативи за превенция на престъпността или в други общественополезни дейности. • Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) съответства в значителна степен на изискванията на Директива 2013/48/ЕС, като за пълното й транспониране се предлагат промени, с които на обвиняемия се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник, както и изрично се посочва правото му свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. Към настоящия момент е предвидено право на защитника по чл. 99 от НПК да се среща насаме с обвиняемия, но същото не е изрично предвидено като право на обвиняемия. В тази връзка е и предлаганата редакция на чл. 55 от НПК. Също така се предлагат изменения, свързани с прецизиране на уредбата относно престъпните деяния с предмет противозаконно отнемане на МПС. Със законопроекта се предлагат промени в чл. 195, ал. 1 и 5 от НК, както и в чл. 346б от НК, с цел създаване на по-добра правна регламентация за противодействие на престъпните посегателства с предмет противозаконно отнемане на МПС. Предлага се в чл. 195, ал. 1 да се създаде т. 12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него като със своя вещ. Също така в ал. 5 на чл. 195 от НК се предлага да се наказва приготовлението към кражба на МПС, като самостоятелно престъпление. В чл. 346б се предлага да отпадне предвидената възможност за налагане на алтернативно наказание глоба в размер до три хиляди лева. Високата степен на обществена опасност на тези престъпления се обуславя както от значителната стойност на отнетата движима вещ, каквато в повечето случаи се явява МПС, така и от факта, че много често отнетото МПС се използва при извършването на други престъпления.

Прочети повече