Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Основна цел на директивата, съответно на законопроекта, е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите – членки на Европейския съюз във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Конвенция 90/436/ЕИО за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражната конвенция на Съюза). Със законопроекта се предлагат правила, с които се надграждат и подобряват съществуващите механизми, предвидени в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Арбитражната конвенция на Съюза, като се регламентират правата и задълженията на засегнатите от спорния въпрос лица и на компетентните органи на заинтересованите държави членки, сроковете и условията, при които следва да се осъществяват отделните етапи от процедурата, правото на лицата да се обърнат към компетентния административен съд при отказ на компетентния орган да приеме жалбата, когато органът не определи независим експерт за участие в консултативната комисия или не приложи постигнатото разрешение на спора, както и в други случаи на бездействие.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини