Новини

Проект на Закон за социалните услуги

Проект на Закон за социалните услуги

Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Това са ключовите въпроси, чието регулиране е от значение за сектора на социалните услуги, което от една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората, а от друга – с ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво.

Основните цели на закона са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Регламентират се и основните принципи при организиране и предоставяне на социалните услуги, които впоследствие намират отражение в разпоредбите на закона.

Основните принципи са:

 • наличност на различни видове социални услуги
 • достъпност на социалните услуги;
 • индивидуализиране на подкрепата;
 • всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;
 • превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната грижа;
 • зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на активното им участие при вземането на решения;
 • гъвкавост при управлението на социалните услуги;
 • участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.

Законопроектът е структуриран в 11 глави:

 1. Общи положения;
 2. Социални услуги;
 3. Органи на централно, регионално и местно ниво;
 4. Доставчици на социални услуги;
 5. Планиране и финансиране на социалните услуги;
 6. Създаване, прекратяване и възлагане на предоставянето на социални услуги;
 7. Предоставяне на социални услуги;
 8. Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги;
 9. Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социални услуги;
 10. Интегриран подход и интегрирани услуги;
 11. Административнонаказателна отговорност.

В допълнителна разпоредба са включени дефиниции на основни понятия, а в преходни и заключителни разпоредби – промени в други закони, преходни периоди и други.

Прочети повече