Uncategorized

Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в рамките на създадената от министъра на труда и социалната политика работна група през месец септември 2017 г. При разработването на проекта водещи бяха принципите, заложени в утвърдената от министъра на 31.01.2018 г. Пътна карта за провеждане на консултативния процес при разработването на Закон за социалните услуги.

Концепцията има за цел да изведе основните насоки на бъдещата нормативна промяна в областта на социалните услуги. Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели:

 • Достъпност на социалните услуги;
 • Качество и ефективност на социалните услуги;
 • Интегрираност на подкрепата.

Концепцията предлага визията по основните въпроси, които ще бъдат регламентирани в Закона за социалните услуги и подзаконовата уредба към него, а именно:

 • Същност и основни характеристики на социалните услуги;
 • Право на социални услуги (потребители на социални услуги);
 • Видове доставчици на социални услуги;
 • Оценка на потребностите от социални услуги;
 • Предоставяне на социалните услуги;
 • Планиране на социалните услуги;
 • Създаване на социалните услуги;
 • Финансиране на социалните услуги;
 • Договаряне/възлагане на предоставянето на социални услуги;
 • Контрол и мониторинг на социалните услуги (вкл. стандарти и критерии за качество и ефективност);
 • Интегрирани услуги и интегриран подход (взаимодействие и координация с други системи, координационни механизми в рамките на системата за социални услуги).

Целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни.  Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работната група за разработване на Закона за социалните услуги с цел финализиране на концепцията. 

Прочети повече