Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е във връзка с постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение. Целта е – за цитираните обекти, пред служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) да се внася за съгласуване проектът за подробен устройствен план (в частност парцеларен план), а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план.

Прочети повече

Posted in Новини