Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответств. на инвестиц.проекти и/или упражн. на строит.надзор

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответств. на инвестиц.проекти и/или упражн. на строит.надзор

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняванена строителен надзор е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата. Основната част от измененията и допълненията са с цел привеждане на Наредба № РД-02-20-25/2012 г. в съответствие с измененията и допълненията наЗакона за устройство на територията /ЗУТ/, обн. ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., в сила от 26 декември 2015г., като в тази връзка са предложените изменения и допълнения в действащите разпоредби на чл.1, ал.3 и ал.4, чл.2, ал.3, чл.6, ал.1, т.4, чл.7, ал.1 и ал.2, чл.9, ал.5, чл.10, ал.1 и ал.6, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.16, ал.3, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.18, ал.1 и ал.2, §1, ал.2, §2, ал.1, т.1 и ал.2 и на §3, изречение второ от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата.
Прочети повече

Posted on
Posted in Новини