Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и с националното законодателство. С промените ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С проекта се намалява административната тежест за бенефициентите.

Прочети повече

Posted in Новини