Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С промяната се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, което може да е породено от настъпилите изменения в приложимото европейско законодателство, ограниченията в разполагаемите финансови средства по мярката, намаляване на тежестите за бенефициентите и контролиращите лица и съответно прилагащата администрация, като се предоставят възможности за ефективно управление на наличните финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за четвърто изменение на ПРСР 2014-2020 г. и приложимото европейско законодателство.

Отговорна дирекция/ВРБ дирекция „Развитие на селските райони“
Email: rdd@mzh.government.bg

Прочети повече

Posted in Новини