Uncategorized

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.), настъпи промяна в правната уредба на реда за връчване на съобщенията и призовките в гражданския процес. Целта на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс е да приведе образците на книжа в съответствие с актуалната законова уредба.

Прочети повече