Новини

Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, осчетоводяване, приключване на счетоводната година по ОП и ТГС

Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, осчетоводяване, приключване на счетоводната година по ОП и ТГС

Проектът на наредба за определяне на правилата за плащания към бенефициентите, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество беше разработен на основание чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). В проекта на наредба действащите до влизането в сила на ЗУСЕСИФ указания на министъра на финансите за програмен период 2014-2020 г. за оперативните програми и тези за програмите за ТГС по външните граници на ЕС са структурирани в един подзаконов нормативен акт на министъра на финансите. При разработването на проекта на акт са спазени принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
С проекта на наредба се определят правилата и сроковете за плащанията към бенефициентите, за верификацията и сертификацията на разходите, за възстановяването и отписването на неправомерни разходи, за счетоводната отчетност и за приключването на счетоводната година. Наредбата съдържа и 21 (двадесет и едно) приложения, които в основната си част са формати на стандартизирани документи.
С цел гарантиране на стабилност и предсказуемост на нормативната уредба в сферата на финансовото управление и контрола на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и принципите на доброто финансово управление, са запазени всички основни и съществени постановки от отменените указания.

виж повече

Posted on
Posted in Новини