Новини

Проект на Наредба за определяне на реда за съгласуване по чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект на Наредба за определяне на реда за съгласуване по чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Настоящата Наредба е разработена на основание разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тя се явява естествена част от процеса по модернизиране на режима по държавните помощи на европейско и национално ниво чрез въвеждане на принципни постановки по държавните помощи, с които се съобразява предоставянето на  национален и европейски ресурс.

Основната цел на Наредбата е да уреди част от отношенията, свързани с различните дейности по координация, изпълнение и мониторинг на средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се отчита необходимостта от правилното прилагане на законодателството по държавните помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразното разходване на публичните ресурси.

Наредбата обхваща реда за съгласуване с Министерство на финансите на мерки, типове процедури и форми на финансова подкрепа от средствата по оперативните програми, което ще подпомага Управляващите органи при вземането на информирани решения относно приложимостта и законосъобразността на режима по държавните помощи. Подробно са описани отделните етапи, форма, необходими документи и срокове за съгласуване с министъра на финансите, на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, с което се цели подобряване на координацията и контрола върху държавните помощи. Предвидените срокове са изцяло съобразени с процеса на оценката по същество на мерките, поради което са преценени като оптимални.

Съгласуването по реда на тази наредба не заменя процедурите по уведомяване, докладване, осигуряване на прозрачност по Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, както и конкретни процедури по европейски актове по държавните помощи, когато е приложимо. За процедури, по които се предвижда предоставяне на държавна помощ, която подлежи на подаване на уведомление до Европейската комисия или която е освободена от задължението за уведомяване на основание на акт на Съвета или на Европейската комисия, всички последващи действия на администратора на помощ следва да са в изпълнение на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини