Новини

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основните предложения в наредбата се състоят в следното:

В Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено, че правоотношенията, свързани с прилагането на мерките от ПРСР 2014-2020 г. се регламентират с наредби. В проекта на Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите, допустимите дейности по проектите и допустимите и недопустими разходи. В съответствие с чл. 44, параграф 3, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. с проекта на Наредба се въвежда система за текущо кандидатстване, оповестяват се административните процедури относно подбора на проекти за транснационално сътрудничество и подготвителни дейности за проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Съгласно чл. 44, параграф 3, буква „в“.. от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., срокът за  оповестяване на приложимите условия и ред е най-късно две години след датата на одобрение на програмата за развитие на селските райони. Предвидено е одобрението на проектите от компетентния орган се извършва не по-късно от четири месеца след датата на подаване на кандидатурата за проекта.

Основни положения:

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” има за цел осъществяване на съвместни дейности: обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и др., допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и на ПРСР 2014 – 2020 г., стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво, създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Подпомагат се дейности, които допринасят за постигане на целите на подмярката.

Допустими за подпомагане кандидати и получатели на финансова помощ:

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” се прилага в съответствие с изискванията на чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Помощта по член 35, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се предоставя за проекти за сътрудничество в рамките на една държава членка (междутериториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в няколко държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество) и техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество, при условие че местните инициативни групи могат да демонстрират, че те предвиждат изпълнението на конкретен проект. Наредбата ще се прилага на териториален принцип за вътрешнотериториално сътрудничество – сътрудничество, което се реализира на територията на България между местна инициативна група (МИГ) и/или местна инициативна рибарска група (МИРГ), одобрена от Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014 – 2020 г.) и транснационално сътрудничество – сътрудничество между най-малко една МИГ и МИГ и/или МИРГ и/или група от местни публични и частни партньори на определена територия в или извън Европейския съюз, изпълняващи стратегия за местно развитие. Финансиране от ЕЗФРСР по мярката се предоставя за подготвителни дейности за проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество и за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, осъществявани от МИГ на територията на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие – селски и рибарски райони и райони със специфични характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие – черноморското и дунавското крайбрежие, планинските, граничните и селските територии, териториите в риск (екологичен, демографски и икономически) и териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности. Тези райони са определени като територии за прилагане на подхода ВОМР, съгласно Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Финансови условия.

Съгласно наредбата финансовата помощ за извършване на допустими разходи, които са принос на всеки един от кандидатите за реализиране на проекти за подготвителни дейности е в размер до левовата равностойност на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество и 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество.

Максималната стойност на допустимите разходи, които са принос на всеки един от кандидатите  партньори по проекта е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Размерът на финансовата помощ е определен на основа на опита от прилагането на мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007 – 2013 г. и след съгласуване с широк кръг  заинтересовани страни.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини