Новини

Проект на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Проект на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Проектът на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите е изработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията. С него се предвижда отмяна на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ, бр. 70 от 1998 г.), която е издадена на основание на Закона за териториално и селищно устройство (отменен със ЗУТ).
Въз основа на цялостен преглед на изискванията Наредба № 7 от 1998 г. е установена необходимостта от изработване на нов нормативен акт, с който да се отстранят  несъответствията с европейските норми, стандарти и практики в тази област, както и с издадени след нейното влизане в сила, национални нормативни актове.
Проектът на наредба за осигуряване физическата сигурност на сградите и строителните съоръжения е разработен от междуведомствена работна група с участието на представители от: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, вкл. Дирекцията за национален строителен контрол, Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Български институт за стандартизация, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“, Българска национална асоциация Активни потребители и др. неправителствени организации.
Posted in Новини