Новини

Проект на Наредба за управлението на качеството в институциите

Проект на Наредба за управлението на качеството в институциите

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 15 от Закона за предучилищното и училищното образование. С него се определя следното:

–  Принципите и целите на управлението на качеството в институциите;

– Рамковите изисквания, които следва да се съобразят и изпълнят от институциите в процеса на управление на качеството;

– Начините и времевата рамка за извършване на анализирането и планирането в институциите и информацията, на която те се базират;

– Условията и редът за изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование в институциите, областите на самооценяване, участниците в процеса на самооценяване и етапите, през които то се осъществява;

– Изискванията за прозрачност и публичност по отношение на процеса на самооценяване и набелязаните мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование;

– Органите за управление на качеството в институциите и функциите, които осъществяват.

Прочети повече