Новини

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

С наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с изплащане на финансовата помощ, намаляване на финансовата помощ, отказ за изплащане на финансовата помощ и оттегляне на изплатената финансова помощ съобразно спецификите на ПРСР.

С проекта на наредба се отразяват промените в националното законодателство по отношение на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ. С проекта на наредба се цели ускоряване на процеса по изплащане на помощта.

Важен момент при прилагането, с цел намаляване на административната тежест е изискването бенефициентите да подават електронно искане за плащане предложение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети повече

Posted in Новини