Новини

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С част от промените се осигурява съответствие на текстовете, включени в предложенията за четвърто изменение на ПРСР 2014-2020 г. и приложимото европейско законодателство.

  Отговорна структура:    дирекция „Развитие на селските райони“
  Email:    rdd@mzh.government.bg

Прочети повече

Posted in Новини