Uncategorized

Проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 – 2030 г.

Проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 – 2030 г.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) се разработва на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, адаптиране към промените в климата и устойчиво развитие, съгласно Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030, Парижкото споразумение за климата и Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 година „Да преобразим нашия свят“. НСНРБ определя посоката на действие до 2030 г., като очертава съгласувана рамка за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. Визията на настоящата стратегия е насочена към осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. За осъществяването й е необходимо участието и активното ангажиране на публичния сектор, частния сектор, научната общност, доброволните формирования, организациите с нестопанска цел и населението.

Прочети повече