Новини

Проект на НИД на Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на НИД на Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение и основните предложения в проекта на наредба:

С цел намаляване административната тежест са премахнати част от изискуемите документи към проектното предложение и искането за плащане.

Необходимостта от по-добра информираност на бенефициентите доведе до добавяне в приложение към наредбата на списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и списък с животни в сектор „Животновъдство“, като са основани на традиционни за България производства, съобразени също така и с подпомагането по Първи стълб на Общата селскостопанска политика, както и недопускане създаването на изкуствени условия, констатирани  при прилагането на първия прием по подмярката.

С цел привеждане в съответствие с посочените приоритетни животни и култури и отпадането изцяло на калифорнийските червеи от приоритетните животни е направена и съответната редакция в текстовете на наредбата и по-конкретно в чл. 13 ал. 3.

Във връзка с направени констатации от страна на Сметна палата на Република България във „Форма за наблюдение и оценка“ е добавен индикатор за направена от страна на ползвателя на помощта инвестиция.

С цел избягване на двойно финансиране в чл. 5, ал. 2 т. 7 е  добавено изрично изключение към датата на подаване на проектното предложение кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Изискването в чл. 5, ал. 8 т. 1 е уеднаквено с  условието и в други наредби за прилагане от ПРСР 2014 – 2020 г., като изискванията третират едно и също условие, а именно да не се ограничава регистрацията на правни основания извън срока на чл. 41, ал. 6. Разпоредбите на чл. 41 от ЗПЗП са свързани с чл. 38а от ЗПЗП и се отнасят за земеделските стопани, които могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. В чл. 41, ал. 6 от ЗПЗП е заложен срок от 1 октомври до 15 февруари за тази регистрация, предвид процедурата за предаване на регистрираните правни основания към ИСАК и допустимостта да се идентифицират само тези площи за директни плащания. Именно поради тази причина е конкретизирана разпоредбата в наредбата, а именно, че правното основание за ползване на цялата налична в земеделското стопанство земя се доказва с документи съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

С цел по-ясно разписване на условията за допустимост на кандидатите за подпомагане е направено изменение в чл. 6.

Предвид многото въпроси, които са задавани от земеделските стопани какъв курс или семинар ще се признава свързан с базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието и по-конкретно минималната изискуема продължителност, в чл. 13, ал. 3 е добавено условие за минималната продължителност на курса, а именно 8 часа.

В чл. 15, ал. 6 е включено допълнение, с което се пояснява, че в бизнес планът задължително трябва да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, като единичната стойност на заложения актив е не по-малка  от 700 лева.

С цел намаляване на административната тежест и облекчаване на условията за изпълнение на дейностите в чл. 18, ал. 1 е включена възможност за промяна на договора за промяна на вида  на трайните насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ.

Във връзка с предложенията направени от страна на заместник министър- председателя отнасящи се до необходимостта от уеднаквяване на Наредбата с процедурите прилагани за оперативните програми в съответствие със Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и приложимата подзаконова нормативна уредба изцяло е променен редът за кандидатстване и изплащане на финансовата помощ. В съответствие с чл. 21 от ЗУСЕСИФ новият прием по подмярка 6.1 ще бъде проведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), след публикуване на обява. Обявата ще съдържа началната и крайната дата за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием.

Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020, като наредбата е изцяло изменена с цел спазването на общоприложимите изисквания като проектното предложение е приведено в съответствие с образеца на формуляр за кандидатстване с проектно предложение, утвърден по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Във връзка с т. 4 от Решение за приемане на структура на Министерския съвет прието от 44-тото Народно събрание, съгласно която Министерство на земеделието и храните се преобразува в Министерство на земеделието, храните и горите се извършват и съответните изменения в Наредбата.

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от прилагането:

С промените ще се намали административната тежест, ще се повиши информираността на кандидатите по отношение на условията за допустимост и ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини