Новини

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

С проекта на Постановление на Министерския съвет ще се приеме Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) (обн., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г.).

Проектът на Правилник въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда, урежда условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа по чл. 40, ал. 1 от ЗТМТМ и на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници-граждани на трети държави в Република България, както и условията и реда за регистрация и деклариране на заетост без разрешение за работа. Отделна глава в проекта на Правилник е посветена на структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

С приемането на Правилника за прилагане на ЗТМТМ ще приключи процесът на хармонизиране на българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденци–граждани на трети държави, на територията на Република България с разпоредбите на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година, относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

Posted in Новини