Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта

Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта е приета с Постановление № 223 на Министерския съвет  от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) и е в сила от 28.08.2015 г.
От 1 януари 2017 г. са в сила промени в чл. 10а от Закона за хазарта, касаещи разходването на приходите от годишните вноски за социално отговорно поведение, които се правят организаторите на хазартни игри. Съгласно измененията и допълненията на чл. 10а от закона приходите от годишните вноски постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта. По бюджета на Министерството на младежта и спорта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти за младежки дейности, като финансирането на дейностите се осигурява до размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за тази цел с годишните закони за държавния бюджет. За определяне на условията и реда за финансиране на проектите законът препраща към наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта, която се издава от министъра на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите. С промените в закона е отпаднало основанието за приемане на наредба от Министерския съвет.  В тази връзка и с оглед правна сигурност се предлага изричната отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail:  Embedded Image

Прочети повече

Posted in Новини