Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) е нормативният акт, с който се определят условията и реда за предоставяне на международна закрила на лица от трети страни, намиращи се на територията на Република България. На основание чл. 37а от ЗУБ с Наредбата е предвидено на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България да се предлага сключване на споразумение за интеграция. В споразумението за интеграция се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните държавни или общински органи.

С предложения проект на Наредба се цели създаване на условия за успешно интегриране в българското общество на чужденците с предоставено убежище или международна закрила чрез предоставяне на широк кръг услуги и дейности. Съгласно Наредбата процесът на интеграция започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

Общините заявяват желание за сключване на споразумение за интеграция с определен брой чужденци с предоставено убежище или международна закрила, което е важен момент в процеса на интеграция.

Наредбата осигурява възможности на чужденците с предоставено убежище и международна закрила, които желаят да се установят на територията на Република България, да могат се интегрират успешно и да участват пълноценно в обществения живот.

С предложения проект на Наредба се определят редът и условията за реализация на целите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Подробно са уредени функциите на компетентните органи и институции на национално и на местно ниво. Предвижда се в процеса на интеграция активно участие да вземат с конкретни дейности Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини, областни управители и др.

С приемането на Наредбата ще се облекчи изпълнението на произтичащите от българското законодателство функции на компетентните институции по отношение на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

За първи път в българското законодателство с Наредбата се въвеждат индикатори, с помощта на които ще се извърши по-ефективна оценка на процеса на интеграция. С индикаторите се цели да се прецени до каква степен на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила е осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

За оценка на изпълнението на индикаторите компетентните институции ще събират информация за броя на децата, записани в детски градини и училища, на чужденците, записани във висши училища, на чужденците, които са започнали работа и др.

Наредбата предвижда да се събира информация за напредъка на всеки етап на интеграционния процес. В тази връзка е регламентирано издаването на интеграционна книжка, в която всяка от участващите в процеса на интеграция институции ще отбелязва резултатите от проведените с чужденеца дейности за интеграция.

В проекта на Наредба се уреждат координацията и контролът по изпълнението на споразумението за интеграция, които ще се осъществяват от заместник министър-председател, подпомаган от администрацията на Министерския съвет на Република България.

Ясно са регламентирани задълженията на кмета на общината, които произтичат от сключеното от него споразумение за интеграция. Освен това в проекта на Наредба са уредени и случаите, при които той може едностранно да прекрати споразумението за интеграция. Наредбата изчерпателно определя обхвата на задълженията на сключилия споразумение чужденец с предоставено убежище или международна закрила. Предвижда се възможността той да прави възражения пред областния управител при частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението от страна на кмета на общината.

Посочено е също, че правата на чужденците с предоставено убежище или международна закрила са приравнени с правата на българските граждани с изключение на правото да участват в избори за държавни и местни органи, в национални и местни избори, да участват в референдуми, както и да участват в създаването и да членуват в политически партии, да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство, да бъдат военнослужещи и други, изрично предвидени със закон.

В проекта на Наредба мерките и дейностите за интеграция се предвижда да се финансират от фондове и програми на Европейския съюз, фондове, програми и инструменти на други донори, международни институции и организации, както и национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.

По отношение на мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване, те се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи по редa, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът е обсъден и одобрен на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 06.04.2017 г.

Прочети повече

Posted in Новини