Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА “ОП НОИР”) и за приемане на Устройствен правилник на ИА “ОП НОИР”

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА “ОП НОИР”) и за приемане на Устройствен правилник на ИА “ОП НОИР”

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” и за приемане на нейния устройствен правилник е изготвен с оглед необходимостта от отстраняване на несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад от одитна мисия №REGC214BG0033 на Генерална дирекция “Регионална и урбанистична политика” и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, проведен в периода 24-28 октомври 2016 г. с цел установяване готовността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката да изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Прочети повече

Posted in Новини