Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2003 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2003 г.

Предложените изменения и допълнения с проекта на постановление имат за цел подобряване на правната уредба, отстраняване несъвършенства и непълноти в съществуващата към момента нормативна уредба, прецизиране разпоредбите с оглед практическото им прилагане, както и актуализация на размера на таксите, които се събират от Агенция „Митници“ за допълнително предоставени услуги. В допълнение следва да се отбележи, че към настоящия момент, предвиденият размер на таксите не е съобразен и с новите икономически условия в страната.

Прочети повече