Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Обн. ДВ. бр. 97 от 8 Декември 2009 г.,

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Обн. ДВ. бр. 97 от 8 Декември 2009 г.,

Необходимо е изменение на наредбата във връзка с уеднаквяването на процедурите за администриране на нередности, регламентирани в НОПАНФИПСЕС по отношение на програмите и фондовете от новия програмен период 2014-2020, които не са включени в Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), с процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ. Налагат се изменения, които касаят правилата за докладването на нередности, поддържането на регистри за сигнали и на регистри за нередности и на такива, свързани с начина за съставяне на националните идентификационни номера на нередностите по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и Фонд „Солидарност“ на ЕС 2014-2020.

Прочети повече