Uncategorized

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които Съветът за развитие ще може пълноценно да изпълнява своите нормативно определени функции, свързани с осъществяване на координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството, и по-конкретно тези, свързани с изпълнението на мярка 251 „Приемане на национална стратегия за развитие България 2030” от Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и включващ икономически растеж” от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на Министерския съвет от 2017 г., за разработването на национален стратегически документ на страната за периода до 2030 г.

Прочети повече