Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

Предлаганите промени в Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП) се отнасят до завишаване на максималните размери на определените в Наредбата възнаграждения с до 20 на сто, без да се променят минимумите. Предложеният подход е целесъобразен, тъй като води до разширяване на диапазона за определяне на размера на адвокатското възнаграждение по конкретно дело след оценка на работата на адвоката въз основа на утвърдени критерии и стандарти за предоставената правна помощ. Съществуващите към момента разпоредби, касаещи определянето на размерите на адвокатските възнаграждения, не са променяни от влизането в сила на наредбата през 2006 г., което демотивира служебните защитници при осъществяваната от тях работа.

От приемането на НЗПП до настоящия момент обществено-икономическите отношения в страната претърпяха редица промени, свързани с оценката на труда и неговото адекватно заплащане в много сфери на обществения сектор. В това число бе извършена и промяна в минималните размери на възнагражденията на упълномощените адвокати по Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В тази връзка несправедливо би било възнагражденията на служебните защитници да останат непроменени вече дванадесет години, тъй като адвокатът е длъжен да води възложеното му дело, по което осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, със същата грижа, както ако е бил упълномощен от клиента си. С проекта се предлагат и изменения, които касаят заплащането на правната помощ по някои нерегламентирани към момента случаи, имащи своите специфики, като например:

  • по дела, продължили повече от две години, правната помощ по които до момента се заплаща в максималния предвиден размер по НЗПП, покриващи извършената от адвоката работа за участие в повече от три открити съдебни заседания, но без да се вземат предвид продължителността на делото във времето и неговата фактическа и правна сложност;
  • по дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, правната помощ по които до момента се заплаща като част от досъдебната или съдебна фаза на производството, а в действителност става въпрос за отделни съдебни производства, за които се дължи отделно възнаграждение съгласно трайната съдебна практика;
  • по дела за одобряване на споразумение по чл. 381 от НПК, правната помощ по които до момента се заплаща като работа на адвоката в досъдебната фаза на производството, което не включва защитата в съдебната фаза за одобряване на споразумението, който подход се счита за неправилен от съдилищата.

Прочети повече