Новини

проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г.

проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (проект на ПМС), спрямо бенефициентите и кандидатите за изпълнители при провеждане процедурите за избор на изпълнител по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ се въвежда задължение за използването и прилагането на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Така се преодолява несъответствието на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. с § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, където е предвидено, че същата се прилага и за фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 (ФВС) и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 (ФУМИ). С приемането на проекта на ПМС при провеждането избор за изпълнител по ФВС и ФУМИ се очаква намаляване на административната тежест по отношение на бенефициентите и кандидатите за изпълнители и създаване на условия за намаляване на нивото на допусканите грешки. Паралелно с това се очаква и по-голяма прозрачност, разширяване на кръга на потенциалните участници в процеса и повишаване доверието в институциите при разходването на публичен финансов ресурс.

Прочети повече

Posted in Новини