Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнася до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната. Промените засягат и правомощията на изпълнителния директор на АОП и функциите на агенцията, като специализиран орган в областта на обществените поръчки. Поради това, за осигуряване на практическото прилагане на законовите изисквания, е необходимо в подзаконовата нормативна рамка да се предвидят конкретни правила.

Прочети повече

Posted in Новини