Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С предложението за проект на Постановление на Mинистерския съвет (ПМС) се предлагат изменения и допълнения на цитираната наредба, произтичащи от правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), свързани с провеждането на държавната политика по информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

С проекта на Постановление се предлагат няколко групи промени първата, от които цели привеждане в съответствие на текстовете от Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат със Закона за достъп до обществена информация. За тази цел се предлагат изменения в Глава трета „Публикуване на информация от обществения сектор на портала за отворени данни“  и по конкретно в чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Наредбата. В тези разпоредби следва да бъде записано, че институцията, отговорна за политиката, координацията и контрола по публикуването на информация от обществения сектор в отворен формат е Държавна агенция „Електронно управление“.

Втората група промени обхваща изменения, свързани с използваната терминология. Терминът „информация от обществения сектор“ има легална дефиниция в чл. 2 ал. 3 от ЗДОИ, но въпреки, това в текста на Наредбата бива подменян с друг легален термин – този за „обществена информация“, регламентиран в чл. 2 ал. 1 от ЗДОИ. От съществено значение за прилагане на Наредбата е да бъде направено ясно разграничение между тези два  термина и в нея да се използва единствено терминът, очертаващ приложното поле на Наредбата, а именно „информация от обществения сектор“. Следващото изменение от тази група е по отношение на понятието „онлайн интерфейс“, което се заменя с „приложно-програмен интерфейс“ и се изменя легалната дефиниция в Наредбата за същото понятие. Чрез това предложение за изменение се постига уеднаквяване на използваната терминология и легални дефиниции в ЗЕУ и  Наредбата.

С оглед развиващите се обществени отношения, които възникват по повод информация от обществения сектор и публикуването на отворени данни, както и нивото на техническо развитие в материята, са предложени актуализации на част от текстовете по отношение на Портала за отворени данни и възможностите за заявки и предложения за повторно използване на информация от обществения сектор, която да бъде публикувана на Портала за отворени данни. Конкретни изменения по отношение на създаването и съхраняването на информация и публикуването ѝ на Портала за отворени данни на Република България са отразени в чл. 2 , чл. 4 и чл. 5 от проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата.

Последната група изменения са свързани с действащите в Република България Creative Commons лицензи за ползване на защитени с авторски права информация и данни. В предложението на проект за ПМС, в чл. 15, чл. 16, чл. 17, чл. 19 и съответно Приложения от №1 до №7 към Наредбата, се въвеждат утвърдените абревиатури на Creative Commons лицензите, целящи лесна ориентация в приложимите според Наредбата стандартни условия за повторно използване на информация от обществения сектор.

Предложенията в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на  Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат ще доведат до ясно дефиниране и разграничение на отговорностите по отношение на повторното използване на информация от обществения сектор и публикуването й в отворен формат в Република България, и достъпа до обществена информация и задълженията за предоставянето ѝ. С въвеждане на терминологичните промени от проекта на постановление се постига непротиворечиво тълкуване на разпоредбите на Наредбата и унисон с използваните понятия в цитираната наредба спрямо ЗЕУ.

Прочети повече

Posted in Новини