Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

На основание на чл. 76, ал. 1 от Закона за защитените територии, за разрешените ползвания по чл. 50, т. 5 и 6 на плодове, гъби, дървесина и паша в националните паркове се заплащат такси по ред, определен от Министерския съвет. С Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2000г.) се определят таксите на ползвания на природни продукти.
Одобрението на постановлението се налага с цел актуализиране на таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитените територии-изключителна държавна собственост, определени в Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост, приета с Постановление на Министерския съвет № 93 от 29.05.2000 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г.).

виж повече

Posted on
Posted in Новини