Новини

Проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Предложеният проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е свързан с необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 60 от 2016 г.).
Целта на приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива.
С приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност е създаден механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива, лицата  задължително да предоставят пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
Задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.
Механизмът представлява и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами, като ще способства и за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не е внесъл данъка в държавния  бюджет.
В разпоредбата на чл. 176в, ал. 12 от ЗДДС е посочено, че  редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по този член се определя с правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В изпълнение на тази разпоредба е изготвен проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, с който се регулират отношенията, свързани с прилагането на чл. 176в от ЗДДС във връзка с предоставянето на обезпечение при доставки на течни горива.
С предложения проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са уредени подробно процедурите и документите по предоставяне на обезпечение, неговата регистрация в публичния регистър и освобождаването му, при защита правата на задължените лица, като е спазен и принципът на прозрачност поради публичния характер на регистъра.

Отговорна дирекция в МФ: „Данъчна политика“
e-mail: taxpolicy@minfin.bg

Прочети повече

Posted in Новини