Новини

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

С проекта се извършват промени в щатната численост на 9 регионални здравни инспекции като се намаляват общо 10 щатни бройки. Това са: Регионална здравна инспекция – Бургас, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, Регионална здравна инспекция – Кърджали, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Сливен, Регионална здравна инспекция – Силистра, Регионална здравна инспекция – Хасково и Столична регионална здравна инспекция.

Необходимостта от предложената промяна произтича от подготвеното увеличаване на числеността на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ с 10 щатни бройки поради увеличения обем на работа на агенцията.

В съответствие с § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ., бр. 15 от 2012 г.) общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.

Поради това, след извършване на анализ относно необходимостта от укрепване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се установи, че необходимите за това щатни бройки биха могли да бъдат осигурени от незаети бройки на регионални здравни инспекции. При определяне на структурите на регионалните здравни инспекции, които да бъдат с намалена щатна численост, са взети предвид изискванията относно задължителните нормативи за численост на администрациите, регламентирани в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Принципно е използван подходът за съкращаване на незаети бройки в дирекциите с най – голяма щатна численост в съответните регионални здравни инспекции.

Целта на проекта е да се посочат регионалните здравни инспекции и техните структурни звена, които ще бъдат намалени, за да бъде реализирано увеличаването на щатната численост на ИАМО.

В резултат от приемане на проекта на правилник ще се изпълни изискването на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ., бр. 15 от 2012 г.), без това да повлияе на оперативната работа на съответните регионални здравни инспекции, тъй като се касае за съкращаване на свободни щатни бройки.

За прилагане на представения проект не са необходими допълнителни финансови средства.

Проект не е свързан с изисквания на европейското право.

Прочети повече