Новини

Проект на „Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2“

Проект на „Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2“

РСПР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по единна методология за шестте региона, ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс.

Тези предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да отчитат местните характеристики, потребности и ресурси;
  2. Да отговарят на определените в РСПР приоритети за развитие на съответния регион;
  3. Да имат значение/въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една община/област;
  4. Да допринасят за икономическото развитие на региона, в т.ч. за разкриване на нови работни места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата техническа и бизнес инфраструктура;
  5. Към икономическите компоненти на проектите, да бъдат интегрирани както социални, така и такива, свързани с околната среда и подобряването на качествата на атмосферния въздух и питейната вода, намаляването на енергийните разходи и генерираните отпадъци и др.;
  6. Да са обсъждани в публични форуми и да са подкрепени от местните общности и бизнеса.

Прочети повече

Posted in Новини