Новини

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на хранителната верига

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на хранителната верига

Със законопроекта се цели да се създаде обща рамка по хранителната верига, която ясно да посочва и включва всички нейни елементи както поотделно, така и в тяхната цялост, така че да обхване целия процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните и здравето на растенията, и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората. Друга цел е да бъдат ясно разграничени компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи анализа и оценката на риска, политиката и официалния контрол на отделните елементи и дейности по хранителната верига, както и взаимодействието и координацията между тях. По този начин ще се постигне съответствие на националното законодателство с това на Европейския съюз в тази област, същото ще бъде опростено, рационализирано и ясно. Ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини