Новини

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Във връзка с влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084  изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014  (ОРГО), с който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, е необходимо приемането на изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1084.

Към момента, мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Правилника за прилагане на ЗНИ (ППЗНИ) и Регламент (ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО налагат приемането на промени в съществуващите две схеми за държавна помощ, като съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084, е предвиден шест месечен период на приспособяване, в който съществуващите схеми остават в сила.

С настоящите промени, ЗНИ се привежда в съответствие с измененията в ОРГО като основно се актуализира наименованието на Регламента. Въвеждането на новите разпоредби отнасящи се до забраната срещу преместванията, ще бъде изпълнено посредством приемането на промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение. Измененията на схемите следва да влязат в сила с влизането в сила на необходимите промени в ППЗНИ, за което ще бъде уведомена Европейската комисия. Инвестиционните проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по ЗНИ, заявили ползването на финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да бъдат насърчени, ако отговарят на всички условия, определени в тях.

С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на съществуващи разпоредби на ЗНИ.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни сертифицирани инвестиционни проекти, посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.

Прочети повече