Новини

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година е одобрена с Решение № 12 на Министерския съвет от 10 януари 2014 година. В документа е предвидено изпълнението на Стратегията на оперативно ниво да се осъществява чрез годишни планове за действие, приети от Министерския съвет.

Предложеният проект на План за действие за 2017 година има за цел:

·      да посочи основните дейности и задачи, предвидени за изпълнение през 2017 година, и източниците за тяхното финансиране;

·      да очертае очакваните резултати в края на годината;

·      да използва ефективно системата от индикатори за измеримост на резултатите;

·      да определи отговорните институции и организации за изпълнение на набелязаните дейности и задачи;

·      да подобри взаимодействието между институциите и организациите, отговорни за изпълнението на предвидените дейности и задачи.

В Плана са включени дейности и задачи, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността – предучилищното образование, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование и продължаващото обучение на възрастни.

Прочети повече

Posted in Новини