Новини

Реализиране на договори

Реализиране на договори

Утвърдения авторитет на НАПИМС като консултант в разнообразни области доведе до сключването на редица договори за предоставяне на широк спектър от услуги.

Като част от нормативно признатата възможност за осъществяване на стопанска дейност тези договори допринесоха за утвърждаване финансовата независимост на Асоциацията.

Сключените през 2011 г. договори:

No

Предмет на договора

Сключен с:

1

Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на ИАНМСП, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, включващ разработване на методология за анализ и оценка на  нуждите, включваща:

– Провеждане на изследване и анализ на нуждите от обучения в ИАНМСП, обхващащо всички служители, работещи по на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

– Разработване на начален план за обучение на служителите в МЗ

ИАНМСП

2

Разработване на средносрочни експортни стратегии и анализи и извършване на  една последваща актуализация на същите по обособена позиция № 4 от обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработване на 18 броя експортни стратегии и анализи”  с шест обособени позиции :

 

– Обособена позиция № 1 – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на храни” и „Производство на напитки”;

– Обособена позиция № 2  – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на текстил и изделия от текстил” и  „Производство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи”;

– Обособена позиция № 3  – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на изделия от каучук и пластмаси”, „Производство на химични и фармацевтични продукти” и „Производство на неметални и минерални продукти”;

– Обособена позиция № 4  – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на машини, оборудване и домакински уреди”,   „Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти”, ”Производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии” „Производство на електрически машини и апарати”;

– Обособена позиция № 5  – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели” и  „Производство на дървена маса, хартия, картон и изделия”, „Производство на мебели” и „Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане”;

– Обособена позиция № 6  – Разработване на експортни стратегии за сектори “Производство на превозни средства, без автомобили”, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”,  „Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника”

ИАНМСП

3

Разработване на средносрочни експортни стратегии и анализи и извършване на  една последваща актуализация на същите по обособена позиция № 5 от обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработване на 18 броя експортни стратегии и анализи”  с шест обособени позиции.

– Обособена позиция № 5  – Разработване на експортни стратегии за сектори „Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели” и  „Производство на дървена маса, хартия, картон и изделия”, „Производство на мебели” и „Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане”;

ИАНМСП

4

Разработване на средносрочни експортни стратегии и анализи и извършване на  една последваща актуализация на същите по обособена позиция № 6 от обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработване на 18 броя експортни стратегии и анализи”  с шест обособени позиции.

Обособена позиция № 6  – Разработване на експортни стратегии за сектори “Производство на превозни средства, без автомобили”, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”,  „Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника”;

ИАНМСП

Posted on
Posted in Новини