Новини

 

Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Основната цел на законопроекта е създаване на информационна система „Регистър на пълномощните“ с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на висококачествени, икономични, ефективни и лесно достъпни електронни административни услуги и достъп до правосъдие, ориентирани към гражданите и бизнеса. Прочети повече

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление

Откриват се обществени консултации по част от предложенията от Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради: – отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало; – неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране; – административна тежест за граждани, […]

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г.  От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за: възложителите на […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) се предвиждат промени по отношение определянето на наемната цена на помещения – държавна собственост, които се предоставят под наем без провеждане на търг (чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт – повторна консултация

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В съответствие с чл. 51 от ЗХУ, както и в изпълнение на стратегическите и оперативни цели, заложени в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – […]
Posted on
Posted in Новини

Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Проектът на методология е разработен на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото […]
Posted on
Posted in Новини

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

В ход на обсъждане е реформа на административнонаказателното производство. Предвижда се реформата да се извърши чрез промени в Закона за административните нарушения и наказания. Целите на планираните промени са: създаване на нови възможности за приключване на административно-наказателното производство в кратки срокове (напр. чрез въвеждане на споразумението); удължаване на срока за оспорване на наказателните постановления пред […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са […]
Posted on
Posted in Новини