Новини

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт – повторна консултация

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В съответствие с чл. 51 от ЗХУ, както и в изпълнение на стратегическите и оперативни цели, заложени в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – […]
Posted on
Posted in Новини

Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Проектът на методология е разработен на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото […]
Posted on
Posted in Новини

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

В ход на обсъждане е реформа на административнонаказателното производство. Предвижда се реформата да се извърши чрез промени в Закона за административните нарушения и наказания. Целите на планираните промени са: създаване на нови възможности за приключване на административно-наказателното производство в кратки срокове (напр. чрез въвеждане на споразумението); удължаване на срока за оспорване на наказателните постановления пред […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са […]
Posted on
Posted in Новини

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; –  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; –  групиране на услугите на принципа “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”; –  стандартизиране на услугите на териториалните […]
Posted on
Posted in Новини

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на съдебната власт

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; –  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; –  групиране на услугите на принципа “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”; –  стандартизиране на услугите на териториалните […]
Posted on
Posted in Новини

Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; –  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; –  групиране на услугите на принципа “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”; –  стандартизиране на услугите на териториалните […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Закон за публичните предприятия

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и […]
Posted on
Posted in Новини