Uncategorized

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (сега Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), (обн. в ДВ бр.85 от 2017 г.) са предвидени мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
Съгласно чл. 21, ал.5 и чл. 23а от ЗЕДЕУУ, следва да бъде приета  наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията, която да уреди условията и реда за поддържане на финансовите средства от доставчиците на удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им, както и да регламентира прекратяването на дейността на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги. Въвеждането на нови мерки, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 изисква създаване на актуализирана  уредба, във връзка с отговорността на доставчиците на удостоверителни услуги.