Uncategorized

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Законопроектът е изготвен във връзка с предприемане на мерки с цел окончателното постигане на целите на Решение № 496 от 29 август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за правната помощ (ЗПП) с цел премахване на изискването за представянето на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, от съответните компетентни ведомства – Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията. Целта на предложените промени е да се ускори процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между НБПП и съответните компетентни ведомства, чрез присъединяването на бюрото и получаването на реален достъп до средата за междурегистров обмен на данни –REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Освен това целта на промените е и да се облекчат гражданите и да се намали административната тежест върху тях при снабдяването им с необходимите документи от съответните компетентни ведомства за установяването на фактите и обстоятелствата по чл. 22 от ЗПП.

Прочети повече