Uncategorized

Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинни и финални плащания към изпълнителите по съответен проект, преди подаването и одобряването на заявките за междинно и окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Поради факта, че общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони разполагат с малък бюджет и приходи, същите срещат затруднение при осигуряването на кредити предоставени от кредитни и финансови институции.

Предвид гореизложеното е разработен механизъм регламентиран в настоящото Постановление на Министерският съвет за предоставяне на безлихвени заеми за извършване на междинни и окончателни плащания на разходите по изпълнението на от общини с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 Отговорна структура:  Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
 Email:  dyordanova@mzh.government.bg

Прочети повече