Проект № BG05SFOP001-2.025-0117 “Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране ефективността на местната администрация чрез прозрачни, отговорни и публично достъпни действия“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ), като проектен партньор в периода 22.08.2022 г. – 22.08.2023 г., участва в изпълнението на Проект № BG05SFOP001-2.025-0117 “Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране ефективността на местната администрация чрез прозрачни, отговорни и публично достъпни действия“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

В процеса на изпълнение на проекта се реализираха 4 (четири) основни дейности, в рамките на които се изработиха следните проедукти:

Дейност 1: Анализ на условията за насърчаване на e – демокрация на местно ниво

Дейност 2: Оценка на нагласите за е- гражданско участие в управлението

Дейност 3: Ръководство за дигитална трансформация на работата на общинската администрация – Чипровци

Дейност 4: Създаване на социални платформи за включване на гражданите в мониторинга на политики:

  1. Платформа за коментари от страна на гражданите по определени общински политики и/или действия: https://discussion.legalppni.eu/
  2. Платформа за провеждане на анкети за проучване на общественото мнение и хагласи по провежданите политики: https://inquiry.legalppni.eu/

Повече информация можете да намерите на сайта на Водещия партньор: https://legalppni.eu/


Тази публикация е създадена по проект “Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране ефективността на местната администрация чрез прозрачни, отговорни и публично достъпни действия“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0117-C01/22.08.2022 г., по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ 2014-2020). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента Фондация Правен изследователски институт НИОП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg